Змістовий модуль 1. Розділи 1- 4 КК (теми 1-5)

Програма нормативного курсу

Кримінальне право України. Особлива частина.

Київ-2011

УДК

ББК

Програма нормативного курсу

Кримінальне право України. Особлива частина.

– Академія адвокатури України, 2011. - с.

Розробник: Фесенко Євгеній Володимирович, доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України.

Рецензенти: Доктор юридичних наук, професор Академії адвокатури України В.Л. Чубарев

Кандидат юридичних наук, доцент Академії адвокатури України В..Курдюков

Затверджено Вченою радою Академії адвокатури України. Протокол № ___ від “____” _________ 2011 р.

ББК

© Академія адвокатури України, 2011.

Структура програми нормативного курсу

«Кримінальне право України. Особлива частина.»

Опис предмета нормативного курсу

Предмет: Кримінальне законодавство України щодо відповідальності за конкретні види злочинної поведінки.

Курс: Підготовка бакалаврів, магістрів, підвищення кваліфікації Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ECTS: 4,0 Модулів: 4 + реферат, письмові роботи Змістових модулів Загальна кількість годин: 110 Тижневих годин: 4 Шифр та назва напряму – Шифр та назва спеціальності – Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, магістр Нормативний курс Рік підготовки – 2-3 Семестр – 4, 5 Лекції – 54 Практичні – 56 Самостійна робота – 28 Види контролю – залік, іспит

2. Мета – оволодіти теорією кримінального права та набути навичок його практичного застосування.

П р о г р а м а

Модуль I.

Змістовий модуль 1. Розділи 1- 4 КК (теми 1-5).

Тема 1. Поняття Особливої частини кримінального права України та її система ( 2 год)

1. Загальна характеристика Особливої частини кримінального права України як специфічного розділу окремої галузі права.

2. Система Особливої частини кримінального права України.

4. Особлива частина кримінального права України як складова юридичної науки та як навчальна дисципліна.

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України ( 2 год)

1. Загальна характеристиказлочинів проти основ національної безпеки України.2. Злочини проти зовнішньої та внутрішньої безпеки України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

3. Злочини проти зовнішньої безпеки України: державна зрада; шпигунство.

4. Злочини проти внутрішньої безпеки України: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на

захоплення державної влади; посягання на життя державного чи

громадського діяча; диверсія.

Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи ( 6 год)

1.Злочини проти життя особи та їх види.

2. Поняття вбивства і його види:

2.1. Вбивство без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин; вбивство при обтяжуючих обставинах.

2.2. Вбивство при пом’якшуючих обставинах: умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання; умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини; умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

2.3. Вбивство через необережність.

3. Інші злочини проти життя особи: доведення до самогубства.

4. Злочини протиздоров’я особи.

4.1. Поняття тілесного ушкодження. Види тілесних ушкоджень.

4.2. Тілесні ушкодження без пом’якшуючих обставин: умисне тяжке тілесне ушкодження; умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження; умисне легке тілесне ушкодження та його види.

4.3. Тілесні ушкодження при пом’якшуючих обставинах: умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання; умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

4.4. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження

4.5. Інші злочини проти тілесної недоторканності особи: побої і мордування; катування.5. Злочини проти особистої безпеки та їх види.

5.1. Загальні види злочинів проти особистої безпеки: погроза вбивством; зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби; неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби; розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби; зараження венеричною хворобою; незаконне проведення аборту; залишення в небезпеці; ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

5.2. Злочини проти особистої безпеки, пов’язані з порушенням встановленого порядку здійснення певної діяльності та виконання відповідних обов'язків: неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей; незаконна лікувальна діяльність; ненадання допомоги хворому медичним працівником; неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником; порушення прав пацієнта; незаконне проведення дослідів над людиною; порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини; насильницьке донорство; незаконне розголошення лікарської таємниці – загальна характеристика.

Тема 4. Злочини проти волі ( 1 год)

1.Поняття злочинів проти волі.

2. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Захоплення заручників. Підміна дитини. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини. Експлуатація дітей. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Незаконне поміщення в психіатричний заклад.

Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи ( 1 год)

1. Поняття і види злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

2. Злочини проти статевої свободи або статевої недоторканості особи: згвалтування; насильницьке задоволення статевої пристрасті

неприродним способом.

3. Злочини проти статевої свободи особи: примушування до вступу в статевий зв'язок.

4. Злочини проти статевої недоторканості особи: статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості; розбещення неповнолітніх.


4354222519074928.html
4354285683814355.html
    PR.RU™